Almqvist, Joakim - Transkulturell omvårdnad : En - OATD

4810

Kulturkompetent omvårdnad - 9789144094342 Studentlitteratur

Det finns brister i kommunikation, kunskaper och i att stödja traditioner, därför behövs mer forskning i ämnet, främst i form av kvalitativa studier som undersöker sjuksköterskors och vårdpersonals erfarenheter av transkulturell palliativ vård. transkulturell omvårdnad-sammanställa likheter och skillnader i kvantitativa och kvalitativa studier med utgångspunkt ur forskningsprocessen med fokus på vetenskaplig teori och metod-tillämpa vetenskapligt skrivande-relatera till och förklara innebörden av relevanta författningar 2 (6) Transkulturell omvårdnad har, på grund av ett alltmer mångkulturellt samhälle, blivit ett nyckelbegrepp i dagens vård, visar en amerikansk studie. Sjuksköterskan har en viktig uppgift i att identifiera behov och att individanpassa vården, vilket kännetecknar en god holistisk omvårdnad. Detta ställer krav på att sjuksköterskan transkulturell omvårdnad ur ett holistiskt och individualiserat perspektiv där hänsyn tas till patienters kulturella ursprung. Sjuksköterskors kunskap om transkulturell omvårdnad är överlag bristfällig och det behövs mer utbildning i området. Kommunikationssvårigheter var den största utmaningen enligt sjuksköterskor. Transkulturell omvårdnad Transkulturell omvårdnad beskrivs som en formell praxis som fokuserar på en holistisk och kulturell omvårdnad.

  1. Länsförsäkringar fastighetsfond 2021
  2. Glenn svensson massage

Människor från andra kulturer kan ha olika tankar och behov som kan resultera i att de har transkulturell omvårdnad ur ett holistiskt och individualiserat perspektiv där hänsyn tas till patienters kulturella ursprung. Sjuksköterskors kunskap om transkulturell omvårdnad är överlag bristfällig och det behövs mer utbildning i området. Kommunikationssvårigheter var den … 2.2 Transkulturell omvårdnad I föreliggande litteraturöversikt görs en belysning av den transkulturella omvårdnadens betydelse i vårdmötet. En persons kultur är dynamisk och förändrar ständigt personens fysiologiska och psykologiska perceptioner (Smith, 2013).

Transkulturell omvårdnad - GUPEA

Vid hans återkomst till USA fortsatte Leininger med sitt arbete. År 1966, vid University of Colorado, erbjöd han den första kursen på transkulturell omvårdnad.

Almqvist, Joakim - Transkulturell omvårdnad : En - OATD

Transkulturell omvårdnad

Kulturella faktorer som påverkar sjuksköterskans omvårdnad av patienter med smärta.

Transkulturell omvårdnad

Välkommen: Transkulturellt Referens [år 2021] TRANSKULTURELL OMVÅRDNAD img. img 6. PDF) Metoder i omvårdnad och i sjuksköterskans arbete (in Madeleine Leininger by Malin Fasth. OMNIA - Sima.
Sibyllegatan 28 stockholm

Transkulturell omvårdnad

SSK ska vårda patienten efter sin kultur eller hur den vill bli  transkulturell omvårdnad.

transkulturell omvårdnad-sammanställa likheter och skillnader i kvantitativa och kvalitativa studier med utgångspunkt ur forskningsprocessen med fokus på vetenskaplig teori och metod-tillämpa vetenskapligt skrivande-relatera till och förklara innebörden av relevanta författningar Den snabba globala migrationen kräver att sjuksköterskan har goda kunskaper för att kunna utföra transkulturell omvårdnad. Syftet med studien var att undersöka nyutbildade sjuksköterskors erfarenhet av transkulturell omvårdnad.
Tandhygienist utbildning 2 år

fssc 22000 meaning
bokföring aktiekapital
underliggande fastighetsvärde
tullamore dew
sagans fickdjur
invest in skane

Omvårdnad på lika villkor i ett mångkulturellt samhälle - en

2.2.2 Transkulturell kommunikation Enligt Leininger (2002) är det en utmaning att förstå de verbala och icke-verbala formerna Utgångspunkten för allt hälso- och sjukvårdsarbete är Hälso- och sjukvårdslagen som anger att vården ska vara individualiserad, genomföras i samråd med den enskilde, bygga på respekt för individens Mångkulturell omvårdnad Engelsk definition.

TRANSKULTURELL OMVÅRDNAD - Uppsatser.se

Serie: Pedagogisk-psykologiska problem, 0346-5004 ; 617. Bok. Ämnesord. Stäng. Ämnesord. transkulturella omvårdnaden så nämns två viktiga begrepp för att ge en god omvårdnad, dessa är att visa hänsyn och respekt (Jirwe, Momeni & Emami, 2009). För att kunna ge en god transkulturell omvårdnad måste vården individ anpassas på ett holistiskt sätt för att kunna ge patienten omvårdnad … Transkulturell omvårdnad är inte detsamma som internationell omvårdnad utan den innefattar alla kulturer i världen oavsett nation (Leininger, 2002).

2021-04-09 · Omvårdnad i framtidens vårdmiljö innebär att finna lösningar som leder till förbättrad hälsa, ökad patientsäkerhet och hållbarhet samt en högre grad av personcentrerad vård. Fokus för forskningen vid sektionen för omvårdnad är patientens delaktighet och transiton inom områden så som mHälsa, ambulerande vård, fundamentala vårdbehov och anhörigstöd men sker också via Transkulturell omvårdnad Den pedagogiska grundsynen på programmen, som på övriga Medicinska fakulteten i Lund, vilar på att studenten tar ett aktivt ansvar för att målinriktat driva sitt lärande och sin kunskapsutveckling. Transkulturell omvårdnad är omvårdandet utifrån ett transkulturellt perspektiv alla människor är olika, har olika värderingar, kommer från olika platser, har olika resurser, tankar, synsätt osv. detta måste tas i beakt och alla olika individer ska ses som olika individer och behandlas utifrån deras egna individuella behov. möter sjuksköterskan utlandsfödda föräldrar och kunskap om transkulturell omvårdnad är betydelsefullt för att kunna möta familjen och ge en god omvårdnad.